1.       Postanowienia ogólne


1.1.         Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sylwia Kwapisiewicz-Kuta prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą CONSIMI Sylwia Kwapisiewicz-Kuta, NAZWA SKRÓCONA: Consimi (adres miejsca prowadzenia działalność i adres do korespondencji: ul. Normandii 1, 05-500 Józefosław) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 9511931721, REGON:142622869, adres poczty elektronicznej: sklep@kidsimi.pl - zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

1.2.        Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z ustawą rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

1.3.         Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

1.4.         Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się z dużej litery (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: http://kidsimi/regulamin.html2.       Cel i zakres zbierania danych


2.1.         Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:

2.1.1.   Poczta Polska SA z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa) numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS: 0000334972.

2.1.2.         Inpost  Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (adres siedziby: ul. Wielicka 28; 30-552 Kraków), numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS 0000418380.

2.3.         W przypadku Klientów, którzy korzystają z płatności elektronicznych Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klientów jedynie agentowi rozliczeniowemu wybranemu przez Klienta i to jedynie w takim zakresie jaki niezbędny jest do dokonania przez Klienta płatności za ich pośrednictwem. Agentem rozliczeniowym dostępnym w Sklepie Internetowym są:

2.3.1.         Przelewy24.pl – spółka Dialcom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15; 60-327 Poznań) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000306513, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 1.697.000 zł w całości opłaconym, NIP: 781-173-38-52.

2.4.         Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Klientów): imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj). W wypadku Usługobiorców (Klientów) nie będących jednocześnie konsumentami Administrator przetwarza dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).

2.5.         Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2.4. jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę Usług Elektronicznych w ramach Sklepu Internetowego lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów. Każdorazowo zakres wymaganych danych wskazany jest przed rozpoczęciem świadczenia określonej Usługi Elektronicznej lub zawarciem Umowy Sprzedaży.3.       Cookies i dane eksploatacyjne


3.1.     Cookies mogą zawierać różne rodzaje informacji o osobie odwiedzającej daną stronę WWW i historii jego łączności z konkretną witryną, a dokładniej mówiąc serwerem. Najczęściej ciasteczka wykorzystywane są do tego aby serwer mógł wygenerować przeznaczoną dla użytkownika stronę. Dzięki temu możliwe jest tworzenie spersonalizowanych stron internetowych, umożliwienie logowania, czy też obsługi zakupów w przypadku sklepów internetowych. Często również ciasteczka wykorzystywane są do zbierania statystyk aktywności na witrynie.

3.2.         Pliki cookies wykorzystujemy do odczytywania i analizowania statystki m.in. Google AdWords a także usług typu Google Maps, narzędzi Facebook, czy też filmów zamieszczonych w serwisie You Tube

3.2.1.         Pliki cookies mogą służyć zapewnieniu bezpieczeństwa, mogą być także wykorzystywane do wykrywania nadużyć obrębie serwisu.

3.2.2.         Zawartość stron internetowych serwisu może dzięki plikom cookies zostać dostosowana do preferencji użytkownika. Dzięki temu możemy również optymalizować korzystanie ze stron internetowych

3.2.3.         Utrzymujemy sesję użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której nie musi on na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła

3.2.4.    W naszym serwisie używamy również plików cookies związanych z tzw. sesją. Są wykorzystywane do spraw technicznych, takich jak np. logowanie czy nawigacja. Oznacza to iż cookies utrzymywane są tylko podczas przeglądania strony gdy przeglądarka jest uruchomiona. W momencie zamknięcia przeglądarki pliki cookies są kasowane.

3.2.5     Zapisywanie plików cookies możesz wyłączyć w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz u producenta używanej przez siebie przeglądarki.4.       Podstawa przetwarzania danych


4.1.         Korzystanie ze Sklepu Internetowego oraz zawieranie umów o świadczenie Usług Elektronicznych poprzez Sklep Internetowy lub Umów, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne.  Osoba, której dane dotyczą samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z Usług Elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę lub zawrzeć Umowę zgodnie z Regulaminem Sklepu.

4.2.  Zgodnie z ustawą rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:

4.2.1.         Osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.

4.2.2.         Jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

4.3.         Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt. 4.2. Polityki prywatności.


5.       Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania


5.1.  Żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy.

5.2.2 Prawo do bycia zapomnianym, tzn. Usługodawca może zażądać usunięcia danych osobowych w określonych przypadkach


-  dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.
-  osoba cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie istnieje podstawa prawna, by nadal przetwarzać dane.
-  osoba wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 oraz nie istnieją uzasadnione prawnie podstawy przetwarzania lub osoba przeciwstawia się przetwarzaniu danych w zakresie marketingu bezpośredniego.
-  dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

5.3.  W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 5.1. i 5.2. można korzystać z opcji w ramach Konta lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres: sklep@kidsimi.pl albo pisemnie na adres Administratora.


6.       Postanowienia końcowe


6.1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego.

6.2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.3. Usługodawca udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

6.3.1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

6.3.2. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła utworzonego przez Usługobiorcę.

6.4.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio zapisy Regulamin Sklepu Internetowego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.